Megatrender 2014 (2)

Stig Myrseth fortsetter i dagens Finansavisen med et blikk på megatrender. Jeg beskrev fem av dem i en tidligere post. Her kommer fire til, som er delvis overlappende:

  1. Ikke oljepriskollaps.
    Supersyklusen i oljeprisen er over, men konkurransen fra skiferolje (og fornybare energikilder, gass og kull) til tross: Oljeprisen vil understøttes av behovet for transportdrivstoff og en økende middelklasse i fremvoksende økonomier, i hvert fall de neste fem år.
  2. Arbeidsstyrken i Japan og EU faller, mens den topper ut i Kina. «Færre arbeidere og flere pensjonister vil sette statsfinansene under press og svekke økonomienes vekstevne».
  3. Klimaendringer.
    Værrelaterte skader øker i omfang. Matproduksjon og andre primærnæringer kan bli mer ustabile, og føre til mer volatile matpriser. Kombinert med sterk befolkningsvekst i Nord-Afrika og Midtøsten kan klimaendringer også føre til økt flyktningstrøm til Europa.
  4. Pax Amerikana snart slutt.
    USAs rolle som verdenspoliti og dominerende supermakt nærmer seg slutten. Det kommer særlig til syne i Asia, der Kina øker sin makt og innflytelse.

Myrseths megatrender kom også denne gang i forbindelse med publiseringen av Dovre-porteføljen, hans seks foretrukne aksjer på Oslo Børs. Ingen endringer ble gjort i porteføljen. I stedet fokuserte Myrseth på det store bildet. Det er en nyttig øvelse å gjøre med jevne mellomrom.